ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ονομάζουμε Στέμμα της Αραγόνας ένα θεσμικό σύνολο εδαφών τα οποία, πέρα από την εδαφική συνοχή που είχε τις ρίζες της στις εξελίξεις του πρώιμου Μεσαίωνα, οδήγησαν, κατά τους κεντρικούς αιώνες του Μεσαίωνα, σε μια ιδιαίτερη πολιτική οντότητα στη Μεσόγειο. Η οντότητα αυτή, σύνθετης και πολυεπίπεδης, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα μικτής μοναρχίας, με πολιτικούς θεσμούς στους οποίους είχαν πρόσβαση εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων, με πολιτιστικά χαρακτηριστικά που μετατράπηκαν σε παράγοντες συνοχής, με μια οικονομία ενσωματωμένη στις μεγάλες θαλάσσιες διαδρομές και, παράλληλα, ένα και μόνο στέμμα, εκείνο των βασιλέων της Αραγόνας, το οποίο συγκέντρωνε υπό την αιγίδα του μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από πολυφωνία.

Πράγματι, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο η κοινωνία αλλά και η ίδια η ιστορική έρευνα, υπό τις παραμέτρους του κράτους-έθνους, τόσο βαθιά ριζωμένες για αιώνες, εξηγεί γιατί είναι δύσκολη η κατανόηση οντοτήτων όπως η το Στέμμα της Αραγόνας, σε βαθμό ώστε οι θεσμοί εκπροσώπησής του ή τα εκλεπτυσμένα χαρακτηριστικά του πολιτισμού του να θεωρούνται ανώριμοι στο πλαίσιο της εννοιολογικής ακαμψίας που επιβλήθηκε εκ των υστέρων.

Χωρίς αμφιβολία, πρέπει να καταστούν πιο ευχερείς οι δίοδοι επικοινωνίας, διαλόγου και διεπιστημονικής αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων εκείνων που, μέσω της ιστορίας, της ιστορίας της τέχνης, της φιλολογίας (λογοτεχνίας και γλώσσας) ή οποιασδήποτε άλλης οπτικής γωνίας, μελετούν διαφορετικές πτυχές και περιοχές αυτού που υπήρξε το Στέμμα της Αραγόνας.

Η Εταιρεία Ιστορικών του Στέμματος της Αραγόνας (Societas Historicorum Coronae Aragonum, HISCOAR) έχει ως σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία και τις ανταλλαγές μεταξύ ερευνητών οι οποίοι, έχοντας τη βάση τους οπουδήποτε στον κόσμο, εστιάζουν την έρευνά τους στο Στέμμα της Αραγόνας. Αυτό θα επιτρέψει να διευρύνουμε την κυκλοφορία των ερμηνευτικών κατευθύνσεων, καθώς επίσης και να επαναδιεκδικήσουμε αποτελεσματικά την ιστορική πραγματικότητα του Στέμματος της Αραγόνας.

Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικλων κλάδων επιστημονικού μόχθου και, ορισμένες φορές, διασκορπισμένων γεωγραφικών περιοχών μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα συγκεκριμένων ερευνητικών στόχων σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Η HISCOAR συντονίζει τις επιμέρους προσπάθειες των ερευνητών για την εύρεση κοινών στρατηγικών υπέρ της έρευνας, της προώθησης της ανταλλαγής και της διεπιστημονικής εργασίας, της παροχής βοήθειας και κινήτρων για το άνοιγμα νέων δρόμων γνώσης και, τέλος, της διάδοσης των διαφόρων τομέων εργασίας.

Πρόκειται, εν κατακλείδι, για μια περιπέτεια επιστημοσύνης και φιλίας που ωφελείται από το εποικοδομητικό πνεύμα ενός κοινού οράματος, και στην οποία, κατά συνέπεια, χωράμε όλοι.

Aymat Catafau, Université de Perpignan Via Domitia

Pietro Corrao, Università degli Studi di Palermo

Charles Dalli, L-Università ta’ Malta

Fulvio  Delle Donne, Università degli Studi della Basilicata

Antoni Furió, Universitat de València

Luciano Gallinari, Istituto di Storia dell’Europa  Mediterranea- CNR Cagliari

Carlos Laliena, Universidad de  Zaragoza

Flocel  Sabaté, Universitat de Lleida

Eleni Sakellariou, University of Crete

Nada Zecevic, University of London

%d bloggers like this: