“Escultura arquitectònica del segle XV a Mallorca” and “Fusters imaginaires a la Mallorca Medieval (1229-1520): els artífexs de l’escultura en fusta”

 

L’escultura arquitectònica mallorquina del segle XV es pot situar per mèrit propi a l’alçada de la millor producció escultòrica de l’art gòtic europeu. El text de la present publicació i sobretot les imatges que l’acompanyen, inèdites en bona part, així ho avalen. El lector descobrirà en aquestes pàgines unes obres que, atesa la seva naturalesa, sovint passen desapercebudes però que constitueixen una part fonamental del patrimoni artístic de les Illes Balears.

El present llibre consisteix en un estudi de la producció d’escultura arquitectònica a la Mallorca del segle XV. Dita tipologia es troba entre les més desconegudes del conjunt d’escultura gòtica, no sols en l’àmbit nacional sinó també en l’internacional, atès que, tot i comptar amb peces d’extraordinària qualitat tècnica i artística, són escassos els estudis monogràfics i sistemàtics que l’hagin adoptada com a objecte d’investigació. Per tant, constitueix un camp nou i relativament inexplorat en comparació amb altres realitats artístiques. A més, era necessari un treball de recerca que donàs a conèixer i situàs la producció illenca en el lloc que li correspon dintre del panorama historicoartístic contemporani.
L’obra analitza les peces de l’esmentada tipologia que es conserven en els edificis religiosos i civils del gòtic mallorquí d’entre c. 1390 i 1520, una de les etapes més brillants pel que fa a aquest tipus de producció. El text s’articula a partir de dos grans apartats centrats, per una banda, en l’estudi de tipologies i repertoris iconogràfics i, de l’altra, en la sistematització historicoartística de les peces, qüestions d’autoria i en la contextualització de les obres en el marc historicoartístic de la Corona d’Aragó. S’acompanya d’un nodrit i ric material gràfic, inèdit en la seva major part, que suposa una aportació tan important com la del mateix text, imprescindible per a la comprensió de qualsevol estudi d’història de l’art. Tot plegat, per oferir un coneixement íntegre i una visió articulada, exhaustiva i metòdica del conjunt d’escultura aplicada a l’arquitectura, de la qual fins ara se’n tenia un coneixement parcial.
L’estudi monogràfic que aquí s’ofereix, doncs, omple cl buit existent en un camp de coneixement de la història de l’art insular; atorga el lloc que correspon a les obres en el marc historicoartístic general; i difon i posa en valor una realitat poc coneguda però de primer ordre en el conjunt del patrimoni artístic de les Illes Balears.

 

(Source: Edicions la Forada)

 

Author: Antonia Juan Vicens

 

 

Aquesta monografia tracta els col·lectius dels fusters i els imaginaires actius a Mallorca durant la Baixa Edat Mitjana, artesans vinculats al treball escultòric en fusta. L’estudi parteix d’un enfocament doble. En primer lloc, s’ofereix una anàlisi conjunta dels col·lectius, eminentment a partir de documentació arxivística, fent especial èmfasi en les facetes laboral, productiva i socioeconòmica. Una de les primeres qüestions abastades és la problemàtica terminològica derivada de la polifacètica documentació de l’artífex a les fonts medievals i la diversitat d’obres que realitzaven els fusters i els imaginaires, exemple de la seva característica versatilitat. Després d’aquests aspectes introductoris, la investigació se centra en el context de treball de l’artesà, analitzat a partir de tres grans ítems: el taller, les eines i les matèries primeres. A continuació, s’estudia el marc gremial dels fusters per tal d’esbrinar els problemes i les particularitats que presenta l’exemple mallorquí, així com també les qüestions relatives a l’organització del treball del taller i l’aprenentatge. Un altre factor a tenir en compte és la mobilitat, que s’analitza en un doble sentit: artesans forans que arribaren a Mallorca i artífexs mallorquins que viatjaren fora de l’illa. Es pretén establir els orígens, focus i radis dels viatgers, així com també les causes que van motivar la mobilitat. D’altra banda, s’examinen alguns aspectes destacats de tipus socioeconòmic lligats al context laboral de l’artesà de la fusta: els preus d’obres i salaris, els vincles professionals amb altres col·lectius, i la formació cultural i intel·lectual dels mestres. En darrer lloc, es reflexiona sobre la incidència dels col·lectius o d’alguns dels seus membres en l’entramat socioeconòmic del Regne de Mallorca. L’últim capítol s’articula des d’un altre enfocament: s’analitzen de manera individualitzada els artífexs i les nissagues d’artistes vinculats al treball de tipus escultòric. En definitiva, aquest llibre pretén aportar noves perspectives als estudis de la història social i la història de l’art medieval de Mallorca, en particular, i de la Corona d’Aragó, en general.

(Source: Editorial CSIC)

 

Author: Magdalena Cerdà Garriga