Meet HISCOAR

Meet us, our principles and the foundational team

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κατά τον ύστερο μεσαίωνα, η Μεσόγειος αποτέλεσε το σκηνικό για την ανάπτυξη και εξάπλωση μιας πολιτικής οντότητας σύνθετης και πολυεπίπεδης, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα μικτής μοναρχίας, με πολιτικούς θεσμούς στους οποίους είχαν πρόσβαση εκπρόσωποι κοινωνικών…

CATALÀ

A l’Edat Mitjana la Mediterrània fou escenari del desenvolupament d’una entitat política plural i diversa, que esdevingué un dels models europeus de monarquies mixtes, amb les institucions accessibles a la representativitat dels estaments, els trets culturals  convertits en factors cohesionadors,…

CASTELLANO

En la Edad Media, el Mediterráneo fue escenario del desarrollo de una entidad política plural y diversa, erigida en uno de los modelos europeos de monarquías mixtas, con las instituciones adaptadas  a la representatividad  estamental, los rasgos culturales convertidos en…

ENGLISH

In the Middle Ages, the Mediterranean was the scenario for the development of a plural and diverse political entity, which became one of the European models of mixed monarchies. It had accessible institutions and a representativeness of the estates, and…

FRANÇAIS

Au Moyen Âge, la Méditerranée a été le cadre du développement d’une entité plurielle et diverse, qui est devenue un des modèles européens des monarchies mixtes, avec ses institutions permettant la représentatitivé des corps sociaux, ses traits culturels facteurs de…

ITALIANO

Nel Medioevo il Mediterraneo fu lo scenario di una compagine politica plurale e diversificata, che divenne uno dei modelli europei di monarchie miste, con le istituzioni accessibili alle rappresentanze degli Stamenti, i tratti culturali convertiti in assi coesionanti, l’economia disposta…

%d bloggers like this: