La sociedad urbana medieval frente al envejecimiento: prácticas de subsidio, acogida, asistencia y salud (Cataluña, s. XIII

La sociedad urbana medieval frente al envejecimiento: prácticas de subsidio, acogida, asistencia y salud (Cataluña, s. XIII-XV)
Funding: Ministerio de ciencia e innovación (PID2019-110823GA-I00)
IP: Mireia Comas Via
Researchers: Izaskun Ambrosio Arcas, María Luz Ballart Ruiz, Elena Cantarell Barella, Aymat Catafau, Laura Cayrol Bernardo, Araceli Rosillo Luque, Teresa Vinyoles Vidal
Abstract: La finalitat d’aquest projecte és aportar coneixement sobre l’envelliment de la població en entorns urbans de la Catalunya dels segles XIII al XV. La hipòtesi de partida es basa en el fet que la societat catalana medieval va desenvolupar mecanismes per assistir a les dones i els homes que van arribar a la vellesa, en tant que van ser integrats en la comunitat mitjançant pràctiques de subsidi, acollida, assistència i salut, les quals van ser propiciades ja sigui des de les institucions, ja sigui des del propi teixit social. Des d’aquest punt de vista, es tracta d’anar més enllà de les construccions i representacions sobre la vellesa i fer una aproximació a l’objecte d’estudi a partir de les fonts documentals amb la intenció de determinar les condicions de vida de les dones i els homes durant la vellesa. Per tal d’obtenir una visió el més completa possible de la vellesa i l’envelliment, el projecte aposta per una aproximació multidisciplinar, des d’una perspectiva de gènere, des de la Història, la Història de l’Art, l’Antropologia física i l’Arqueologia.

La finalidad de este proyecto es aportar conocimiento sobre el envejecimiento de la población y el trato a la vejez en entornos urbanos de la Cataluña de los s. XIII al XV. La hipótesis de partida se basa en que la sociedad catalana medieval desarrolló mecanismos para asistir a mujeres y hombres que llegaron a la vejez, integrándolos en la comunidad mediante prácticas de subsidio, acogida, asistencia y salud, las cuales fueron propiciadas tanto desde las instituciones como del propio tejido social. Desde este punto de vista, se trata de ir más allà de las construcciones y representaciones sobre la vejez y hacer una aproximación al objeto de estudio a partir de las fuentes documentales con el fin de determinar las condiciones de vida de las mujeres y hombres en su etapa de vejez. Sin duda, el enfoque histórico sólo tiene sentido dentro de este proyecto en la medida que sea capaz de establecer un diálogo enriquecedor con y entre otras disciplinas. Es por esta razón que para poder obtener una visión más completa de la vejez y el envejecimiento, este proyecto apuesta por una aproximación multidisciplinar, desde una perspectiva de genero, con el fin de establecer una imagen más completa de la vejez, desde la Historia, la Historia del Arte, la Antropología física y la Arqueología.

The aim of this project is to provide knowledge about the population ageing and the treatment to old people in Catalan cities in the 13th to the 15th centuries. The initial hypothesis of this project is that the Medieval Catalan society developed mechanisms to aid men and women who reached an old age, by integrating them in the community with subsidies, sheltering, aid and health assistance, promoted both from institutions and the social network. From this point of view, we want to go beyond constructions and representations of old age and approach the object of study from the source documents in order to determine the life conditions of men and women when they were old. Without a doubt, the history approach only makes sense in this project if it is able to keep an enriching dialogue with and among other disciplines. For this reason, in order to get a more complete vision of old age and ageing, this project opts for a multidisciplinary approach, from a gender perspective, with the aim of establishing a more complete image of old age, from History, Art History, Physical Anthropology, and Archeology.

Period: 2020-2023