15è Seminari d’història medieval

Course 2018-2019, University of Girona

Organitzat pel grup de recerca consolidat i unitat associada al CSIC “Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval” (2017 SGR 1068), la Institució Milà i Fontanals (CSIC), el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona) i els projectes de recerca coordinats “Crédito y mercado de la tierra en el mundo rural y en las pequeñas ciudades de la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV (HAR2014-54205-C2-2-P)” y “La coyuntura económica y demográfica en Cataluña a fines de la época medieval: análisis crítico de los indicadores fiscales y financieros (HAR2014- 54205-C2-1-P)”.

Organized by: Lluís To Figueras, Pere Orti Gost i Pere Verdés Pijuan

Place: Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)

Get more information about this sessions here.

MEDIACIONS DE PAU I ARBITRATGES EN LES FRONTERES DE LA CORONA D’ARAGÓ (S. XII-XV): LLENGUATGE, UTILITAT I SIMBOLOGIA

Palma de Mallorca, 8 and 15 March 2019

La ciutat, entesa com a espai físic, fou tractada en la passada edició del Seminari d’Estudis Medievals. En la present, i a partir d’una perspectiva interdisciplinària, es pretén continuar amb l’examen de les urbs medievals però analitzant-ne aspectes de naturalesa més intangible. En especial els vinculats als grups socials i col•lectius que contribuïren a la configuració i el desenvolupament de la vida urbana. La citació de Francesc Eiximenis a Lo Crestià «Ciutat és congregació concordant de moltes persones» testimonia que fou un espai de convivència i interacció d’una variada multitud de gent, des dels estaments més pobres fins a les elits socials. A la vegada aquests foren els generadors directes de la part més visible de les ciutats, els vestigis de la qual acrediten l’important paper dels promotors i artistes en la seva erecció, transformació i embelliment