LA CATTEDRALE NELLA CITTÀ MEDIEVALE: I RITUALI

Convegno internazionale di studio

Napoli, 28-30 gennaio 2019

Il convegno intende concentrarsi sulle relazioni di natura rituale intercorse nel Medioevo tra la cattedrale e la città, chiamando in causa diverse tipologie di cerimonie liturgiche e civili coinvolgenti le diverse componenti sociali e l’organismo urbano: processioni, entrate di re e principi, uscite del clero verso la città, incoronazioni, funerali solenni, manifestazioni di natura teatrale, o qualsiasi altra forma di performance rituale implicante una relazione spaziale o simbolica tra la cattedrale e la città. L’approccio di metodo dei diversi interventi prende in esame non solo le architetture, gli spazi urbani o le opere d’arte (immagini monumentali o mobili protagoniste del rituale), ma anche i testi letterari, cronachistici, documentari, iconografici, che evocano rituali implicanti una dinamica cattedrale-città.

GET MORE INFO HERE.

VIII SEMINARI D’ESTUDIS MEDIEVALS: «Ciutat és congregació concordant de moltes persones». La ciutat medieval i les seves gents

Palma de Mallorca, 8 and 15 March 2019

La ciutat, entesa com a espai físic, fou tractada en la passada edició del Seminari d’Estudis Medievals. En la present, i a partir d’una perspectiva interdisciplinària, es pretén continuar amb l’examen de les urbs medievals però analitzant-ne aspectes de naturalesa més intangible. En especial els vinculats als grups socials i col•lectius que contribuïren a la configuració i el desenvolupament de la vida urbana. La citació de Francesc Eiximenis a Lo Crestià «Ciutat és congregació concordant de moltes persones» testimonia que fou un espai de convivència i interacció d’una variada multitud de gent, des dels estaments més pobres fins a les elits socials. A la vegada aquests foren els generadors directes de la part més visible de les ciutats, els vestigis de la qual acrediten l’important paper dels promotors i artistes en la seva erecció, transformació i embelliment